Literatuur 

De literatuurlijst is geschikt voor mobiele telefoon, tablet, laptop en PC. De lijst bevat uitsluitend werken waarnaar in het notenapparaat wordt verwezen.

Aa, A.H. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 11 (Gorkum, 1848)
Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (Haarlem, 1877)
Abrahams, H.P., De pers in Zeeland 1758-1900 (Den Haag, 1912)
Abrahamsen, I., Kronyk Register der voornaamste kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen van 't begin der wereld tot 1717 (Middelburg, 1717)
Ahrens, H., ‘Vlissingen, een badplaats in wording’ in: Den Spiegel 10, 2 (Vlissingen, 1992)
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi (Aken ca. 796, opgenomen in: P. Halsall, The Internet Medieval sourcebook, Fordham, 2011)
Alheit, J., E. Hagen, ‘The effect of climatic variation on pelagic fish and fisheries’ in: P.D. Jones, A.E.J. Ogilvie, T.D Davies, K.R. Briffa, History and climate, memories of the future? (New York, 2001)
Alkemade, M.M.M. e.a., Archeologie naar deltahoogte (Middelburg, 2008)
Alta, D.Y. Alta's uitgevers- en courantenbedrijf, Vlissingen (Amsterdam, 1925)
Altena, B., Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling: Vlissingen 1875-1929 (Amsterdam, 1989)
Altorfer (uitgever), De gemeente Oost- en West-Souburg, eene statistische bijdrage tot de plaatsbeschrijving van Zeeland, etc. (Middelburg, 1860)
Andriessen, P.J., Het weezen van Vlissingen of Hoe onze Republiek afhankelijk werd (Leiden, 1900)
Anoniem, Letters from Flushing (by an officer of the eighty-first regiment) (London, 1809)
Antonisse, R., Energie en wisselend tij (Middelburg, 1991)
Antonisse, R., Worsteling om water (Middelburg, 1991)
Arnoldus, H., Vijftig jaar NV Haven van Vlissingen 1934-1984 (Vlissingen, 1984)
Asaert, G., e.a. (red.), Maritieme geschiedenis der Nederlanden (Bussum, 1976, 4 delen)
Baar, K. de, J. Hintzen, E. Petrusma, Postkroniek van Zeeland (Vlissingen, 2012)
Back, I.P, P. Blom, P.A. Henderixk, H.J. Vader, J.W. Zondervan (red.), Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele, 1282-1481, 1555 (Hilversum, 2007)
Baelde, M., ‘De Nederlanden van Spaanse erfopvolging tot beeldenstorm, 1506-1566’ in: I. Schöffer, H. van der Wee, J.A. Bornewasser, De lage landen van 1500 tot 1780 (Amsterdam, 1985)
Baelde, M., ‘Onbekende bronnen over de stormvloed van 1530’ in: Handelingen van het genootschap Société d'émulation te Brugge (Brugge, 1966)
Barentsen, S., ‘11 Jaar film by the Sea: Het sprookje is nog geeneens begonnen’ in: Zeeuws Tijdschrift, jrg. 59 nr. 5/6 2009 (Middelburg, 2009)
Barret, J.H., ‘Dark age economics revisited: the English fish bone evidence AD 600-1600 in: Antiquity 618-636 (Durham, 2004)
Baubérot, J., Geschiedenis van het protestantisme (Doetinchem, 1990)
Beaujon, A., Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche zeevisscherijen (Leiden, 1885)
Beekman, A.A., Geschiedkundige atlas van Nederland, Deel III Zeeland (Den Haag, 1921)
Beekman, F., ‘Land en water’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, Deel I (Zwolle, 2012)
Beenhakker, A.J., ‘Land en water’ in: Geschiedenis van Zeeland, Deel IV (Zwolle, 2014)
Bekker, F. e.a., Het Wooldhuis (Vlissingen, 1996)
Bellamy, J., Gedichten (Haarlem, 1826)
Bellamy, J., Gezangen (Amsterdam, 1785)
Bellamy, J., Gezangen mijner jeugd (Amsterdam, 1782)
Bellamy, J., Vaderlandsche gezangen van Zelandus (Amsterdam, 1785)
Belle, J. van, Les pays de par deça, deel I: Regeerperiode van Filips de Goede (1419-1467) (Beveren, 1984)
Belle, J. van, Les pays de par deça, deel II: Regeerperiode van Karel de Stoute (1467-1477) (Beveren, 1984)
Belle, J. van, Les pays de par deça, deel III: Regeerperiode van Maria van Bourgondië (1477-1482) (Beveren, 1984)
Belle, J. van, Les pays de par deça, deel IV: Regeerperiode van Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1494) (Beveren, 1984)
Belle, W. van, De haven van Vlissingen in de 17de - 18de eeuw, studie van een droogdok (Gent, 2008)
Bennema, J., K. van der Meer, De bodemkartering van Walcheren (Den Haag, 1952)
Bergh, L.Ph.C. van den, J. de Fremery, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis (1299) (Amsterdam, 1866-1901)
Bijleveld, H.J.J., Verhandeling over de geschillen met Frankrijk, betrekkelijk Vlissingen, sedert 1795 tot op den afstand dier vesting in 1807 (Middelburg, 1865)
Blaeu, J., Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae (Amsterdam, 1649)
Blankenstein, E. van, Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945) (Zeist, 2006)
Blockmans, W.P., ‘Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500’ in: Algemene geschiedenis der Nederlanden 5 (Haarlem, 1980)
Blockmans, W.P., Keizer Karel V 1500-1558, De utopie van het keizerschap (Amsterdam, 2000)
Blockmans, W.P., J. van Herwaarden, ‘De Nederlanden, 1493-1555’ in: Algemene geschiedenis der Nederlanden 5 (Haarlem, 1980)
Blok, D.P., W. Prevenier, D.J. Roorda, (red.), Algemene geschiedenis der Nederlanden (Haarlem, 1981, 15 delen)
Blok, P.J. en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (Leiden, 1939)
Blom, P. (e.a.), Historische atlas van Walcheren (Nijmegen, 2009)
Blom, P. (e.a.), Borsele Bourgondië Oranje: heren en markiezen van Veere en Vlissingen (Hilversum, 2009)
Blom, R., RSV: een financiële scheepsramp (Houten, 1984)
Bochove, C. van, ‘De Hollandse haringvisserij tijdens de Vroegmoderne tijd’ in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1/1 (Amsterdam, 2004)
Boer, C., ‘Carmelietenkloosters in Nederland voor de hervorming’ in: Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem deel 35 (Leiden, 1913)
Boot, W.J.J., De provinciale boot (Franeker, 2003)
Bor, P., Oorsprongh, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen (Amsterdam, 1621)
Bork, G.J. van, P.J. Verkruijsse (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs (Weesp, 1985)
Bos Rops, J.A.M.Y., Graven op zoek naar geld: De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433 (Hilversum, 1993)
Bosch, L. van den, Leeven en daden der doorluchtigte Zeehelden en ondeckers van Landen deser eeuwen (Amsterdam, 1676)
Bovenkamp, C.A. van den, ‘Juweeltjes van Walcheren, Ritthem en Rammekens’ in: Digibron, Kenniscentrum Gereformeerde gemeente (Apeldoorn, 1971)
Boxhorn, M.Z., Chronijcke van Zeeland (Middelburg, 1644, 2 delen)
Braak, M. e.a., Terugblik, De Ruyterschool 1903|1978 (Vlissingen, 1978)
Braat, J., ‘Te Wapen…! Maritiem Vlissingen in de jaren 1830/1831’ in: Den Spiegel 26, 1 (Vlissingen, 2008)
Brahé, J.J., Eeuw-vreugde op den twee-honderdsten geboortedag harer vrijheid (Vlissingen, 1773)
Brandt, G., Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (Amsterdam, 1687)
Brandt, G., Het leven van Michiel de Ruyter (hertaald door V. Roeper en R. Daalder) (Amsterdam, 2007)
Brasser, J.J., Beschryvinge der stad Vlissinge (Vlissingen, 1754), bezorgd door J.C.P. Bremmers (Vlissingen, 2015)
Brasser, J.J., Geschied- en rechtkundige verhandeling van de week- en jaarmarkten mitsgaders van de zo genaamde kermissen bijzonderlijk in Zeeland (Leiden, 1792)
Bree, L.W. de, Zeeland 1940-1945 (deel 1) (Middelburg, 1979)
Bree, L.W. de, Walcheren onder vreemde heersers (Leiden, 1945)
Bree, L.W. de, ‘De staking bij de Schelde 1928’ in: Zeeuws Tijdschrift 22-2 (Middelburg, 1972)
Bremmer, R.H., ‘De nationale synode van Middelburg (1581): politieke achtergronden van kerkelijke besluitvoprming’ in: J.P. van Dooren, De Nationale Synode te Middelburg in 1581 (Middelburg, 1981)
Bremmers, J.C.P., F. Puylaert, De oorsprong van de plaatsnaam Vlissingen (Vlissingen, 2014)
Bremmers, J.C.P., Jan François Brouwenaar Verzamelde gedichten (1834-1848) (Vlissingen, 2014)
Briels, J., Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630: een demografische en cultuurhistorische studie (Sint-Niklaas, 1985)
Brill, W.G., Melis Stoke Rijmkroniek (Utrecht, 1983)
Brink, F. van den, A. Meerman, Historie Souburg (Souburg, 2002-2014, www.souburg.nl/historie/)
Broeder, R.J.W. den, ‘Altenapoort opgegraven’ in: Den Spiegel 4, 2 (Vlissingen, 1986)
Broeder, R.J.W. den, ‘Stadsvernieuwing in Vlissingen’ in: Den Spiegel 14, 2 (Vlissingen, 1996)
Broeder, R.J.W. den, ‘Van Koopmanshaven tot Bellamypark’ in: Den Spiegel 4, 2 (Vlissingen, 1986)
Broeke, W. van den, ‘Economie’ in: Geschiedenis van Zeeland, Deel IV (Zwolle, 2014)
Bruggeman, J., Honderd jaar Telefoon 1881-1981 (Den Haag, 1981)
Brugmans, P.A., ‘Briel en Vlissingen (Bijdragen ter teregtwijzing van eenen anderen Historieschrijver omtrent de voorvallen, in 1572, tijdens de overgang van den) door mr. P.A. Brugmans, 66, 84 en 98, vervolg hierop door den hr. G. van Enst Koning 112’ in: Algemeene konst- en letterbode voor het jaar 1840 (Haarlem, 1840, Volume 2)
Bruijn, J.R., ‘Kaapvaart in de tweede en derde Engelse oorlog’ in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 90 (1975) (Den Haag, 1975)
Bruijn, J.R., ‘Dutch privateering during the Second and Third Anglo-Dutch Wars’ in: The Low Countries History Yearbook XI (Den Haag, 1978)
Bruin, M.P. de, ‘Eeuwfeesten in het licht van hun tijd’ in: Zeeuws Tijdschrift 22-2 (Middelburg, 1972)
Bruin, M.P. de, ‘Robert Sidney, gouverneur van Vlissingen’ in: Archief : vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland (Middelburg, 1968)
Bruin, M.P. de, ‘Vlissingen 1585-1616’ in: Zeeuws Tijdschrift 22-2 (Middelburg, 1972)
Bruin, M.P. de (red.), Encyclopedie van Zeeland (Middelburg, 1982, 3 delen)
Brulez, J.C, ‘De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16e eeuw’ in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, Deel XXI 1966-67 No. 3-4 (Den Haag, 1966)
Brusse, P., Gevallen stad, stedelijke netwerken en het platteland Zeeland 1750-1850 (Zwolle, 2011)
Brusse, P., P. Henderikx, Geschiedenis van Zeeland, deel I (Zwolle, 2012)
Brusse, P., W.W. Mijnhardt, Geschiedenis van Zeeland, deel II (Zwolle, 2012)
Brusse, P., J. Dekker, Geschiedenis van Zeeland, deel III (Zwolle, 2013)
Brusse, P., J. Zwemer, Geschiedenis van Zeeland, deel IV (Zwolle, 2014)
Brusse, P., W. van den Broeke, Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland (Utrecht, 2005)
Buchelius, A., Diarium (Utrecht, 1585-1588)
Caenegem, R.C. van (red), De lage landen van prehistorie tot 1500 (Amsterdam, 1978)
Cannegieter, D., D. van Dorsten-Timmerman, Sir Philip Sidney 1554-1586 (Zutphen, 1986)
CBS, 200 jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999 (Den haag, 2001)
CBS, Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1944, 1945 en 1946 (Utrecht, 1947)
Claeys, J., N.L. Jaspers, S. Ostkamp, Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven in Vlissingen, ADC Monografie 9 (Amersfoort, 2011)
Clercq, G. de, e.a., Ter Beurze. Geschiedenis van de aandelenhandel in België, 1300-1990 (Brugge, 1993)
Collins, A., Letters and Memorials of State: in the Reigns of Queen Mary, Queen Elizabeth, King James, King Charles the First, Part of the Reign of King Charles te Second, and Oliver's Usurpation (Londen, 1746)
Cox, J.C.M., Repertorium van de stadsrechten in Nederland (Den Haag, 2005)
Cox, J.C.M., Hebbende privilege van stede. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland in de 13e-15e eeuw (Den Haag, 2011)
Cox, J.C.M., Hebbende privilege van stede. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland in de 13e-15e eeuw (Den Haag, 2011)
Crijnen, P.C., I. Herbers, P.C.Callenfels, het veelbewogen leven van de NSB-burgemeester van Vlissingen en Woerden (Soesterberg, 2010)
Cruyningen, P. van, ‘Bevolking en sociale verhoudingen’ in: Brusse, P., Geschiedenis van Zeeland, deel II (Zwolle, 2012)
Cruyningen, P. van, ‘Economie’ in: Brusse, P., Geschiedenis van Zeeland, deel II (Zwolle, 2012)
Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum, 2000)
Damme, J. van, J. de Nijs, N. Out e.a., 10.220 Dagen Beeldende Kunst in Vlissingen (Vlissingen, 2009)
Dan, P., Histoire de Barbarie et de ses corsaires (Parijs, 1637)
Daneel, M., Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent (Leuven, 1995)
Danhieux, L., ‘Visserij van de Zuidnederlanders’ in: G. Asaert, J. van Beylen, H.P.H. Jansen (red.), Maritieme geschiedenis der Nederlanden (Bussum, 1976)
Degryse, R., Vlaanderens haringbedrijf in de middeleeuwen (Antwerpen, 1944)
Degryse, R., ‘Schonense en Vlaamse kaakharing in de 14de eeuw’ in: Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 12 (1957) (Den Haag, 1957)
Degryse, R., ‘Oorsprong van het Haringkaken in Vlaanderen’ in: Nederlandse historiebladen Deel I (Antwerpen, 1938)
Dekker, J., ‘Politieke verhoudingen’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, deel III (Zwolle 2013)
Dierendonck, R. van, ‘Materiële cultuur: resultaten van archeologische en bouwhistorisch onderzoek’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, Deel I (Zwolle, 2012)
Diesen, G. van, ‘De drinkwatervoorziening te Vlissingen’ in: Archief : vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland (Middelburg, 1880)
Dijk, A.H van, ‘Sanering’ in: Den Spiegel 14, 2 (Vlissingen, 1996)
Dijk, A.H. van, P.G. Eekman, J. Roelse, J. Tuynman en C. van den Burght, Walcheren onder vuur en water 1939-1944 (Middelburg, 1984)
Dirkzwager, J.M., B.J. Tideman, 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland (Leiden, 1970)
Dommisse, P.K., ‘De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen’ in: Archief Zeeland 1910 (Middelburg, 1910)
Donselaar, J. van, e.a., Terugblikken; honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen 1903-2003 (Vlissingen, 2003)
Doorman De Bilt, G., ‘Het haringkaken en Willem Beukels’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 69 (Assen, 1956)
Doorman De Bilt, G., ‘De haringvisserij in de Middeleeuwen’ in: Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 19 (Den Haag, 1965)
Driel, L. van, ‘Cultuur’ in: Geschiedenis van Zeeland, Deel IV (Zwolle, 2014)
Driel, L. van, P. Sijnke, ‘Cultuur’ in: Geschiedenis van Zeeland, Deel IV (Zwolle, 2014)
Drijgers, A., J.A. van der Vet (red.), Ruimte voor stad en scheepsbouw: de Schelde en de Vlissingse binnenstad (Vlissingen, 1997)
Druenen, P.G. van, Gilden, trafieken en de rol van de overheid in: Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 5 (Amsterdam, 1988)
Druenen, P.G. van, 23 gepubliceerde voorstudies inzake de geschiedenis van Vlissingen in: Den Spiegel (Vlissingen, edities 2010-2015)
Eberson, C., Verhaal van het gebeurde in Walcheren; gedurende den benaauwden toestand van dat eiland onder de fransche heerschappij, in 1813 en in 1814, tot op den val van Napoleon (Zierikzee, 1817)
Eggen, J.L.M., De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der XVIde en het begin der XVIIde eeuw (Gent, 1908)
Enthoven, V., e.a., Een haven te ver. De Britse expeditie van 1809 naar de Schelde (Nijmegen, 2009)
Enthoven, V., Zeeland en de opkomst van de republiek. Handel en strijd in de Scheldedelta, c. 1550-1621 (academisch proefschrift) (Leiden, 1996)
Enthoven, V., ‘De jonkvrouw van Zeeland. De goederenstroom in de Scheldemonding rond 1600’ in: A.M.J. de Kraker (red), De Westerschelde, een water zonder weerga (Kloosterzande, 2002)
Ermerins, J., Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschapen te Vlissingen, Deel III (Middelburg, 1773)
Es, R. van, T. Molle, D. Roos, Een eeuw loodsen op en om de Schelde (Vlissingen, 1984)
Exter, J. den, ‘Aan een goed eindje gemeerd. De geschiedenis van de jachthavens in Vlissingen’ in: Den Spiegel 31, 4 (Vlissingen, 2013)
Eyffinger, A.C. (red.), Compendium volkenrechtsgeschiedenis (Den Haag, 1991)
Feij, H., ‘De wieg van de Zeeuwse rock ’n roll’ in: Den Spiegel 19, 3 (Vlissingen, 2001)
Ferguson, H.M., ‘Het haventje van Meyer’ in: De Wete 1992, 1 (Middelburg, 1992)
Fey, P.J., De plundering van 1787 te Vlissingen (Vlissingen, 1970)
Francke, J., J. Krull, ‘Arie Smit’ in: J. Visser (e.a.) Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord Brabant, Limburg en Zeeland (Zutphen, 2009)
Franken, A.F., Scheepswerven in Zeeland (Goes, 1984)
Frenks, V., Zeeland 40|45 (Zwolle, 2014)
Frenks, V., Uncle Beach. Tweede Wereldoorlog in Vlissingen (Vlissingen, 2014)
Frenks, V., P. Hamer, Jetty, symbool van het varend erfgoed. Een eeuw pleziervaart in de Scheldedelta (Arnemuiden, 2013)
Gallandat, J.H., ‘Noodige onderrichtingen voor de Slaafhandelaaren’ in: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen - Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, Eerste Deel (Middelburg, 1769)
Gargon, M., Walcherse Arkadia, deel I (Leiden, 1715)
Gargon, M., Walcherse Arkadia, deel II (Leiden, 1717)
Gent, M.J., Pertijelijke saken. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oosterijkse tijdperk (Den Haag, Haarlem, 1994)
Gent, T. van, De Engelse invasie van Walcheren in 1809 (Amsterdam, 2001)
Geyl, P., Geschiedenis van de Nederlandse stam (Amsterdam, 1956, 6 delen)
Gorissen, M.L., Goswinus Hexius (Haecx) (Wuustwezel-Gooreind, 2008)
Gottschalk, M.K.E., Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (Assen, 1971-1977, 3 delen)
Groen, P. (red.), De Tachtigjarige oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog 1568-1648 (Amsterdam, 2013)
Groeneveld, I., ‘Blauwsteen langs Lillo’ in: Den Spiegel 25, 3 (Vlissingen, 2007)
Groeneveld, S., A. Meijer, ‘Politieke verhoudingen’, in: Brusse, P., Geschiedenis van Zeeland, deel II (Zwolle, 2012)
Groenveld, S., J. Vermaere, ‘Zeeland en Holland in 1569. Een rapport voor de hertog van Alva’ in: Nederlandse Historische Bronnen 2 (Den Haag, 1980)
Grol, H.G. van, ‘Huis met de beelden verplaatst’ in: Algemeen Handelsblad 2 november 1934 (Amsterdam, 1934)
Grol, H.G. van, ‘Vlissingen in de naaste toekomst zonder Beeldenhuis’ in: Vlissingsche Courant 2 juli 1930 (Vlissingen, 1930)
Grol, H.G. van, Het beheer van het Zeeuwse zeewezen 1577-1587 (Den Haag, 1936)
Grol, H.G. van, ‘Een samenzwering tegen Prins Willem van Oranje en Vlissingen door een Vlissingsch Oud-Schepen’ in 1584 in: Algemeen Handelsblad, 10 en 12 juli 1934 (2 delen) (Rotterdam, 1934)
Grol, H.G. van, ‘Het Zeeuwsche Prijzenhof te Vlissingen’ in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel XXXVII (Amsterdam, 1916)
Grol, H.G. van, ‘Iets uit de vonnissen van de Hooge Vierschaar te Vlissingen onder de regering van keizer Karel V’ in: Vlissingsche Courant 6 maart 1930 t/m 5 april 1930 (Vlissingen, 1930)
Grol, H.G. van, De geschiedenis der oude havens van Vlissingen (Vlissingen, 1931)
Grol, H.G. van, ‘Het archief van het Vlissingsche Kuipersgilde gedeeltelijk terecht’ in: Vlissingsche Courant 1936-22-07, 1936-22-11, 1936-22-14, 1936-22-18 en 1936-22-21 (Vlissingen, 1936)
Grol, H.G. van, ‘Het wel en wee der Vlissingers in de laatste weken van juni 1572’ in: Vlissingsche Courant 1937-06-23 en 1937-06-24 (Vlissingen, 1937)
Grol, H.G. van, ‘Het Zeeuwsche prijzenhof te Vlissingen van de overgave van Middelburg tot na de pacificatie van Gent’ in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5e reeks, 4e deel (Den Haag 1917)
Guicciardini, M.L., Beschrijvinge van alle de Nederlanden (vertaling door Cornelium Kilianum) (1612, oorspronkelijk, 1567)
Halsall, P., The Internet Medieval sourcebook (The live of St. Wllibrord by Alcuin) (Fordham, 2011)
Ham, G. van der, Zeeland 1940-1945 (deel 2) (Zwolle, 1990)
Hamaker, H.G., De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche Huis (2 delen) (Utrecht, 1879)
Hamelink, E., ‘Geschiedenis van de havens van Terneuzen en Vlissingen’ in: A.M.J. de Kraker (red), De Westerschelde, een water zonder weerga (Kloosterzande, 2002)
Heijer, H. den, Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede West-Indische Compagnie op Afrika, 1674-1740 (Zutphen, 1997)
Heijkoop, C., Klein Venijn, Kleinkampfmittel en de konvooivaart op Antwerpen 1944-1945 (Vlissingen, 2009)
Heijkoop, C., ‘De PSD ‘uitgevaren’ op de Westerschelde’ in: Den Spiegel 21, 1 (Vlissingen, 2003)
Hélin, E., ‘Demografische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden’ in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, Deel 5 (Haarlem, 1980)
Henderikx, P.A., De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland (Dordrecht, 1977)
Henderikx, P.A., Land, water en bewoning: Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen (Hilversum, 2001)
Henderikx, P.A., ‘De vorming in 1555 van het markizaat van Veere en de aard en herkomst van de aan het markizaat verbonden goederen en heerlijkheden’ in: P. Blom, P.A. Henderikx, G. van Herwijnen, Borsele Bourgondië Oranje, Heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700 (Hilversum, 2009)
Henderikx, P.A. e.a., Duizend jaar Walcheren (Middelburg, 1996)
Henderikx, P.A., ‘Periode 400-950 in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, Deel I (Zwolle, 2012)
Hendrikse, H., Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem (Zaltbommel, 2003)
Hendrikse, S., ‘Middeleeuwse grafzerken van het voormalig Stedelijk Museum te Vlissingen’ in: Den Spiegel 30, 4 (Vlissingen, 2012)
Herwaarden, J. van, Opgelegde bedevaarten (Amsterdam, 1978)
Hesselink, H.G., ‘Herinneringen aan de tram Vlissingen Middelburg’ in: Den Spiegel 5, 1 (Vlissingen, 1987)
Hesselink, H.G., ‘Walcheren en zijn spoor’ in: Den Spiegel 11, 4 (Vlissingen, 1993)
Heussen, H.F. van, Oudheden en Gestichten in Zeeland (Leiden, 1722, 2 delen)
Hintzen, J., ‘De Stoomvaartmaatschappij Zeeland en het Centraal Censuurbureau Vlissingen tijdens de Eerste Wereldoorlog’ in: Den Spiegel 18, 3 (Vlissingen, 2000)
Hintzen, J., ‘Het Havendorp, over onvergetelijk wonen’ in: Den Spiegel 22, 4 (Vlissingen, 2004)
Hintzen, J., ‘Watersnood 1953 in Vlissingen’ in: Den Spiegel 21, 1 (Vlissingen, 2003)
Hoed, J. den, ‘Het Prinsenhuis te Vlissingen’ in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, zesde serie 15 (1936) (Leiden, 1936)
Hoek, S. van, Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den verschrikkelijken watervloed tusschen den XIVden en Xvden van den louwmaand des jaars MDCCCVIII (Haarlem, 1808, drie delen)
Hoek, S. van, Geschiedkundig verhaal van de landing en inval der Engelsen in het jaar MDCCCIX (Haarlem, 1810)
Hoekstra, E.G. en M.H. Ipenburg, Wegwijs in Gelovig Nederland (Kampen, 1986)
Hoekstra, R., ‘Margaretha van Oostenrijk’ in: Kloek, E., Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Den Haag, 2013)
Hoeufft, J.H., Taalkundige bijdragen tot de naams-uitgangen van eenige, meest Nederlandsche, plaatsen (Breda, 1816)
Hof, W.J. op 't, ‘Een apotheker in tweeërlei zin’ in: Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR), V (Zoetermeer, 1981)
Hof, W.J. op 't, ‘Nadere reformatie’ in: Rond de kerk in Zeeland 82. (Derde verzameling Kerkgeschiedenis) (Delft, 1991)
Hond, J. den, A. Meerman, C. Steutel, Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis (Vlissingen, 2010)
Hoof, A. van, Vlissingen Bijzonder Wonen, 90 jaar volkshuisvesting (Vlissingen, 1999)
Hooft, P.C., Nederlandsche Historiën (Amsterdam, 1647)
Houte, J.A. van, ‘Nijverheid en handel’ in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, Deel 5 (Haarlem, 1980)
Houterman, J.N., H. Sakkers, Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen gedurende opbouw en strijd 1942-1944 (Middelburg, 2000)
Hoynck van Papendrecht, C.P., Analecta Belgica (Den Haag, 1753)
Huët, D.Th., Inhuldiging van zijne doorluchtige hoogheid Willem Karel Hendrik, prins van Oranje […] als erfheer van Vlissingen, op den Vden junij MDCCLI […] met koperen platen versierd (Amsterdam, 1753)
Hugenholtz, F.W.N., Floris V (Bussum, 1974)
Hulzen, A. van, ‘De tocht van Toulouse naar Walcheren’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 32 (Assen, 1937)
Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Woordenboek der Nederlandse taal (waarin opgenomen Oudnederlands Woordenboek; Vroegmiddelnederlands Woordenboek; Middelnederlandsch Woordenboek) (Leiden, 1864)
Iong, J. de, Margaretha van Oostenrijk (Amsterdam, 1947)
Iong, J. de, Madama, Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van Parma en Piacenza 1522 - 1586 (Amsterdam, 1967)
Iong, J. de, De koningin: Maria van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden, 1505-1558 (Amsterdam, 1981)
Jacobs, A., Monasticon Carmelitanum Neerlandicum (Nijmegen, 2011)
Jacobs, D., Creatief innovatiebeleid? (Amsterdam, 2009)
Jacobs, J.J. en Meerman A., 100 jaar toerisme in Vlissingen (Vlissingen, 1992)
Jansen, H.P.H., ‘Holland, Zeeland en het Sticht 1100-1433’ in: D.P. Blok, De Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 2 (Bussum, 1982)
Jansen, H.P.H., Geschiedenis van de Middeleeuwen (Utrecht, 1978)
Jansen, H.P.H., L. Milis, ‘De Middeleeuwen’ in: R.C. van Caenegem (red), De lage landen van prehistorie tot 1500 (Amsterdam, 1978)
Jansen, H.S.J., ‘De worsteling met de engel. De problemen van stadshistorici met hun onderzoeksobject’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 1991, nr. 2 (Assen , 1991)
Jansen, H.S.J., ‘De voorwerpen van vergelijking. Op zoek naar een nieuwe vergelijkingstypologie’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 110 (Assen, 1997)
Jansen, H.S.J., De constructie van het stadsverleden (Nijmegen, 1991)
Jansen, H.S.J., ‘De Nederlandse stadshistoriografie in internationaal perspectief. Een geschiedtheoretische analyse’ in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (Den Haag, 1996)
Jansen, H.S.J., J.Th. Leerssen , E. R.M. Taverne, Stadsruimte. Diversiteit en Samenhang in de stedengeschiedenis van Nederland (Den Haag, 2003)
Jappe Alberts, W. e.a., Welvaart in wording, social-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen (Den Haag, 1977)
Jong, C.G.F. de, John Forbes 1568-1634 (Groningen, 2006)
Jong, J. de, ‘Wanneer is het carmelietenklooster in Vlissingen gesticht?’ in: Den Spiegel 1996, 1 (Vlissingen, 1996)
Jonge van Ellemeet, B.M. de, Geschiedkundig onderzoek naar de gerechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw (Zierikzee, 1906)
Jonge, J.C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen (Zwolle, 1869, 6 delen)
Joosse, L.J., Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoetingen met Afrikanen en Indianen (1600-1700) (Kampen, 2008)
Kaljouw, J., ‘De vesting Vlissingen. Walcheren tijdens de Belgische Opstand, 1830-1831’ in: De Wete 2002 nr. 1 (Middelburg, 2002)
Kamermans, H., Etymologie plaatsnaam Vlissingen (Rijnwaarden, 2013)
Kanter, J. de, Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 januarij 1808 (Middelburg, 1808)
Kanter, J. de, De Franschen in Walcheren (Middelburg, 1814)
Kanter, J. de, Chronyk van Zierikzee (Zierikzee, 1794)
Karels, K., ‘Nog eens: het Vlissingse eiland’ in: De Wete 1991 nr. 2, 1991 nr. 2 (Middelburg, 1991)
Kautz, E.A., Der Hafen von Vlissingen (Jena, 1933)
Kautz, E.A., Die Standorttheorie der Seehafen (Kiel, 1930)
Keken, G. van, Constructie van regionale identiteit door place branding en place making (Rotterdam, 2011)
Kemper, G.A., De Vlissingsche Nutsspaarbank 1818-1970 (Vlissingen, 1976)
Kerkhoven, J.G., ‘De Engelse inval in Zeeland in 1809’ in: Armamentaria (Leiden, 1972)
Kesteloo, H.M., De stadsrekeningen van Middelburg 1365-1600 (Middelburg, 1881-1902, 6 delen)
Kluiver, J.H., De souvereine en independente staat Zeeland: de politie van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de tachtigjarige oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de republiek (Middelburg, 1998)
Knoop, H.B.J., De herbouw van Vlissingen (Vlissingen, 1945)
Knoop, H.B.J., Metamorfose van Vlissingen (Vlissingen, 1943)
Koch, A.C.F., J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag, 1979, 5 delen)
Kok, G. A. (red.), De Koninklijke Weg, honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975 (Middelburg, 1975)
Kooij, P., ‘Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen’ in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 2002 (Den Haag, 2002)
Koops, E., Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland (Groningen, 2011)
Kort, A.L., ‘De Vlissingse sociaaldemocratie en de werkeloosheid in de jaren dertig’ in: Archief : Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland (Middelburg, 1986)
Korteweg, A., Oorlog aan de Scheldemond (Middelburg, 1948)
Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940 (Amsterdam, 1976)
Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1980 (Amsterdam, 1986)
Kraker, A.M.J. de (red), De Westerschelde, een water zonder weerga (Kloosterzande, 2002)
Kruisheer, J.G., ‘Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden’ in: C.M. Cappon e.a., Ad Fontes. Opstellen aangeboden prof. dr. C. van de Kieft (Amsterdam, 1984)
Kuiler, H.C., ‘De Stoomvaart Maatschappij Zeeland in de golven der maatschappelijke ontwikkelingen’ in: P.W. Klein, J.R. Bruijn Honderd jaar Engelandvaart, Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Koninklijke Postvaart NV 1875-1975 (Bussum, 1975)
Kuipers, J.J.B., Brommers, gitaren en spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland (Zaltbommel, 2005)
Kuys, J., Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen, 2004)
Laar, P.Th. van de, Stad van formaat, geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Zwolle, 2000)
Lagendijk, J.C., Vrijmetselarij in Zeeland (Hulst, 1992)
Lagendijk, J.C., ‘Vrijmetselaarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille belicht’ in: Den Spiegel 10, 4 (Vlissingen, 1992)
Lamb, H.H., ‘The early medieval warm epoch and its sequel’ in: Palaeogeography, Paiaeoclimatol., Palaeoecol., 1 (1965)
Lauwerier, R.C.G.M., F J. Laarman, ‘Hollandse Nieuwe en de mythe van Willem Beukelszoon’ in: Holland, Historisch Tijdschrift 2006, nr. 3 (Haarlem, 2006)
Leeuwen, J.L. van, ‘De overgang van de Arnemuidse garnalenvissers naar Vlissingen na de afsluiting van het Sloe in 1871’ in: Zeeuws Tijdschrift 34 (Middelburg, 1984)
Leijé, P. van de, C.H.J. Peters, ‘Zeeweringen en boulevards van Vlissingen’ in: Zeeuws Tijdschrift 34 (Middelburg, 1984)
Leijé, P.J. van der, ‘Schutsluizen’ in: Den Spiegel, 14 (Vlissingen 1996)
Leijé, P.J. van der, ‘Geschiedenis Vlissingse sluizen’ in: Den Spiegel 14, 3 (Vlissingen, 1996)
Linden, M. van der, Arbeidsverhoudingen en arbeidersradicalisme. Het Vlissingse geval in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Volume 105 (Den Haag, 1990)
Lintsen, H., De geschiedenis van de techniek in Nederland. Wording van een moderne samenleving 1800-1890 (6 delen) (Zutphen, 1992, 6 delen)
Lintum, C. te, De Merchant Adventurers in de Nederlanden (Den Haag, 1905)
Lourens, P., J. Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse Steden Ca. 1300-1800 (Amsterdam, 1997)
Lucassen, J., Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief (Gouda, 1984)
Margry, P.J., Teedere quaesties: religieuze rituelen in conflict : confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19-eeuws Nederland (Hilversum, 2000)
Marion, J. van, ‘225 jaar Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’ in: Den Spiegel 1994-1 (Vlissingen, 1994)
Meerkamp van Embden, A., ‘De naam Vlissingen’ in: NRC 19 april 1928 (Rotterdam, 1928)
Meerman, A., ‘De Oostbeer in: Den Spiegel 11, 1 (Vlissingen, 1993)
Meerman, A., ‘De Republiek en Vlissingen in de 18e eeuw’ in: Den Spiegel 12, 1 (Vlissingen, 1993)
Meerman, A., ‘Sanering in Vlissingen’ (Vlissingen, 1996)
A. Meerman, W. Hofman, K. Steutel, A. Tramper, Slopen of niet. De stadhuizen van Vlissingen (Vlissingen, 2005)
Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (Amsterdam, 1943)
Meeteren, E. van, Historie der Nederlandscher ende haerder naburen oorlogen ende geschiedenissen tot den jare 1612. Nu de latstemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in 32 boecken voltrocken (Den Haag, 1623)
Meij, B.J. de, De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem (Middelburg, 1958)
Meij, J.C.A. de, De Watergeuzen in de Nederlanden 1568-1572 (Amsterdam, 1972)
Menkman, W.R., De Geschiedenis van de West-Indische Compagnie (Amsterdam, 1947)
Midavaine, J.H., ‘Vliegtuigindustrie. De Scheldemus’ in: De Wete 1993 nr. 2, (Middelburg, 1993)
Mieris, F. van, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van onze graavinne, vrouwe Jacoba van Beijere; zynde zoo met de verschillende leezingen der onderscheidene afschriften, als met eenige korte aanmerkingen opgehelderd, verzaameld, en in orde gebragt. (Leiden, 1753)
Mieris, F. van, J.W.E. Sterk, Chronologische register op het vervolg van het Groot-charterboek van [F.] van Mieris (Utrecht, 1859)
Mijnhardt, W.W., ‘Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1765-1794’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (Middelburg, 1985)
Moerman, H. J., Nederlandse plaatsnamen. Een overzicht (Leiden, 1956)
Mok, A.L., Max Weber en het Calvinisme (tekst lezing op 11 mei 2009, Universiteit van Antwerpen) (Antwerpen, 2009)
Mol, W., Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, Deel 2 (Utrecht, Antwerpen, 1957)
Muller, S. Fz., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528) (Utrecht, 1917, 2 delen)
Muller, S. Hz., ‘Het oude register van graaf Florens, medegedeeld (met bijlagen en register)’ in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Deel 22 (Amsterdam, 1901)
Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (Middelburg, 1890, 4 delen)
Nagtglas, F., De laatste maanden der Fransche heerschappij in Walcheren (november 1813 - mei 1814) (Middelburg, 1864)
Nagtglas, F., ‘Coenraad Eberson’ in: Middelburgsche Courant, 6 t/m 8 februari 1889 (Middelburg, 1889)
Neele, A., ‘De economie van de stad en de stedelingen’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, Deel I (Zwolle, 2012)
Neele, A., K. Heyning, C. Rooze-Stouthamer, ‘Religie en Cultuur’ in: Brusse, P., Geschiedenis van Zeeland, deel II (Zwolle, 2012)
Neele, A., ‘Religie en Cultuur’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, deel III (Zwolle 2013)
Netscher, P.M., Geschiedenis van de koloniën Essequibo, Demerary en Berbice (Den Haag, 1888)
Nijland, J.A., Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786) (Leiden, 1917)
Nolet, W.A., P.C. Boeren, Kerkelijke Instellingen in de Middeleeuwen (Amsterdam, 1995)
Noppen, A.J. van, ‘Vlootlijst’ in: P.W. Klein, J.R. Bruijn, Honderd jaar Engelandvaart, Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Koninklijke Postvaart NV 1875-1975 (Bussum, 1975)
Obreen, H., Floris V (Gent, 1907)
Obreen, H., ‘De eerste jaren na den dood van Floris V’ in: Bijdragen en Meededelingen Vaderlandsche Geschiedenis, Oude reeks, I en II (Den Haag, 1913)
Oostrom, F. van, Entoen.nu., De canon van Nederland. Rapport van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon (Den Haag, 2006, drie delen)
Osterman, J.L., Het Havendorp en zijn bewoners (Vlissingen, 1961)
Paassen, C. van, Streekplan Walcheren, Sociaal-economisch vooronderzoek (Assen, 1951)
Paesie, R., Geschiedenis van de MCC (Zutphen, 2014)
Paesie, R., Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734 (Leiden, 2008)
Paesie, R., ‘Nieuwe inzichten over het leven van Abraham Crijnsens’ in: Den Spiegel 29, 3 (Vlissingen, 2011)
Paesie, R., ‘Marinus Hollaer als bevelhebber van de blokkadevloot 1625-1626’ in: Den Spiegel 29, 4 (Vlissingen, 2011)
Paesie, R., ‘‘Met nut ende proffijt tot affbreuck van Spangien: Plannen voor de oprichting van een geoctrooieerde Vlissingse Compagnie van Kaapvaart in 1623’ In: Nehalennia, september 2009, nr. 165 (Middelburg, 2009)
Peters, C.H.J., Vlissingen in de tijd - geschiedenis in kort bestek (Vlissingen, 1982)
Petrides, A., J. Downs, Sea Soldier: an Officer of Marines with Duncan, Nelson, Collingwood and Cockburn, the Letters and Journals of T. Marmaduke Wybourn RM, 1797-1813 (Kent, 2000)
Piccardt, S., Een Gelukkig Levensteeken, De Proeftocht Der Eerste Mailboot van Vlissingen naar Sheerness, beschreven door een tochtgenoot (Goes, 1875)
Pieters, M., ‘De materiële leefwereld van Walravensijde en andere laatmiddeleeuwse vissersmilieus langs de Vlaamse kust’ in: M. Pieters, F. Verhaeghe, G. Gevaert, J. Mees, J. Seys, Colloquium: Fishery, trade and piracy - Fishermen and Fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, VLIZ Special publication 15, IAP-rapport 13 (Oostende, 2003)
Pijnacker, C., Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barberien gelegen (Meppel, 1627)
Pisuisse, J., De vader van het Nederlandse cabaret Jean-Louis Pisuisse (Bussum, 1977)
Poelman, H.A., Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel, Eerste deel, 122-1499 (Den Haag, 1917)
Poortvliet, P.F., De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1610-1619 (Middelburg, 1997)
Prevenier, W., W.P. Blockmans, Prinsen en Poorters (Antwerpen, 1998)
Prims, F., Antwerpen door de eeuwen heen (Antwerpen, 1951)
Prims, F., Geschiedenis van Antwerpen (Brussel, 1927, 9 delen)
Prud`homme van Reine, R.B., Kapers op de kust. Nederlandse kaapvaart en piraterij 1500-1800 (Vlissingen, 1991)
Puylaert, F., Zoektocht naar de oorsprong van de stad Vlissingen en de betekenis van de uitgang –inge(n) in honderd ingenamen (Vlissingen, 2014)
Raed van Nieukerke, I. van, Cort begriip der Institutie, of onderwijsinghe der christelicker religie, beschreven van Joanne Calvino, waer in, op de teghen-werpingen der tegenpartien (...) verantwoordinghen ghestelt worden. Door Guilielmum Launeum Ende nu ghetrouwelick uut het Latijn, in onse sprake overghestelt en (...) wyder verclaert, door Joris de Raed (Amsterdam, 1611)
Rampart, J., Jean Louis Pisuisse (tekst bij dia-klankbeeld) (Halsteren, 2013)
Ras, J., Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen (Vlissingen, 2010)
Redactioneel, ‘Over de openbare straffen van vroeger tijd’ in: De Katholiek 51 (Den Bosch, 1867)
Redactioneel, ‘De ontwikkeling van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde’ in: De Schelde, orgaan van en voor het personeel van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen (Vlissingen, 1950)
Redactioneel, ‘Wat aan de stichting van De Schelde voorafging’ in: De Schelde, orgaan van en voor het personeel van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen (Vlissingen, 1950)
Reitsma, J., S.D.V. van Veen, Acta der provinciale en particuliere synodes gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (Groningen, 1892, 7 delen)
Rem, P., ‘Een boedelinventaris uit 1592 van het land Laterdael, het Veerse hof van prins Maurits’ in: P. Blom, P.A. Henderikx, G. van Herwijnen, Borsele Bourgondië Oranje, Heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700 (Hilversum, 2009)
Remmerswaal, R.H., Een duurzame alliantie. Gilden en regenten in Zeeland, 1600-1800 (Utrecht, 2006)
Reygersbergen van Cortgene, J., Chronijcke van Zeeland (Middelburg, 1551)
Ridder, J. de, De geschiedenis van Vlissingen en haar ambachtsgilden (Goes, 2004)
Roos, D., Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750, het admiralengeslacht Evertsen (Vlissingen, 2003)
Roos, H.B., ‘Enkele pogingen tot het afbakenen van het achterland van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, in het bijzonder voor het personenvervoer’ in: P.W. Klein, J.R. Bruijn Honderd jaar Engelandvaart, Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Koninklijke Postvaart NV 1875-1975 (Bussum, 1975)
Rooze-Stouthamer, C., De opmaat van de opstand. Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) (Hilversum, 2009)
Rooze-Stouthamer, C., Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) (Goes, 1996)
Rooze-Stouthamer, C., ‘Religie en kerk’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, Deel I (Zwolle, 2012)
Rue, P. de la, Staatkundig en heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn (Middelburg, 1736)
Rue, P. de la, Geletterd Zeeland (Middelburg, 1741)
Rutgers, F.L., Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw (Den Haag, 1899)
Sakkers, H., Vesting Vlissingen, Een veranderende vormgeving door de eeuwen heen (Middelburg, 2004)
Schelde, De (scheepswerf; auteur onbekend), De schepen die wij bouwden 1875-1950. Gedenkboek van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen (Vlissingen, 1950)
Schelven, A.A. van, Omvang en invloed der Zuid-Nederlandse immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw (Den Haag, 1916)
Schepman, J.T.H.C., ‘Optische telegrafie in Vlissingen’ in: Den Spiegel 7, 3 (Vlissingen, 1989)
Scherft, P., ‘Acta van de kerkeraad te Vlissingen’ in: J.P. van Dooren, De Nationale Synode te Middelburg in 1581 (Middelburg, 1981)
Scherft, P., ‘De generale synode van Middelburg en de Zeeuwse Staten-ordonnanties van 8 februari 1583’ in: J.P. van Dooren, De Nationale Synode te Middelburg in 1581 (Middelburg, 1981)
Schipper, A., Vlissingen: de fles gebarsten. Een onderzoek naar de val van het college van B&W van Vlissingen (Vlissingen, 2009)
Schöffer, I., De lage landen van 1500 tot 1780 (Amsterdam, 1985)
Schönfeld, M., Veldnamen in Nederland (Arnhem, 1980)
Schouwenaar, J., Frederik van Sorge en de Vlissingsche Courant (Middelburg, 1998)
Schutijser, A.J., De geschiedenis van de rooms-katholieke parochie van Vlissingen (Zaltbommel, 1980)
Schutte, G.J., ‘De Republiek der Verenigde Nederlanden, 1702-1780’ in: I. Schöffer, H. van der Wee en J.A. Bornewasser, De lage landen van 1500 tot 1780 (Amsterdam, 1985)
Sicking, L.H.J., ‘Anna van Borssele’ in: Kloek, E., Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Den Haag, 2013)
Sicking, L.H.J., ‘Ten faveure van Veere en de vorst. De heren van Veere als makelaars in macht tussen zee en vasteland’ in: P. Blom, P.A. Henderikx, P.A., G. van Herwijnen, Borsele Bourgondië Oranje, Heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700 (Hilversum, 2009)
Sicking, L.H.J., ‘Politieke geschiedenis, gewestelijke en bovengewestelijke instellingen’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, Deel I (Zwolle, 2012)
Sijnke, P., Het Vergeten Bombardement. Middelburg 17 Mei 1940 (Vlissingen 2010)
Sijs, N. van der, Geleend en uitgeleend (Amsterdam, 1998)
Simons, J., ‘Paauwenburg. Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissingen’ in: De Wete 38-2 en 38-3 (Middelburg, 2009)
Sjollema, H.J., Isaac Rochussen 7 juli 1672 (Rotterdam, 1976)
Smallegange, M., Cronyk van Zeeland (Middelburg, 1696)
Smeets, H., C. Nanuruw, Molukkers in Zeeland 1951-2009 (Middelburg, 2009)
Smit, H.J. (red.), Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585 (Den Haag, 1928, 4 delen)
Sneller, Z.W., Walcheren in de 15e eeuw (Utrecht, 1916)
Sneller, Z.W., W.S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Eerste deel 753-1585. (RGP, Grote Serie, dl. 70) (Den Haag, 1930)
Snoek, H.M., Apotheek aan de Badhuisstraat 100 jaar. 1896-1996. (Vlissingen, 1996)
Soest, H. van, Frontstad Vlissingen (Vlissingen, 1984)
Spanjer, T., ‘Het Vlissings loodswezen’ in: Zeeuws Tijdschrift 22-2 (Middelburg, 1972)
Spijker, W. van 't, ‘De acta van de synode van Middelburg (1581)’ in: Dooren, J.P. van, De Nationale Synode te Middelburg in 1581 (Middelburg, 1981)
Stam, H., Haring. Een liefdesgeschiedenis (Amsterdam, 2011)
Steensel, A. van, ‘Bewoning en sociale structuren’ in: Brusse (red.) Geschiedenis van Zeeland, Deel I (Zwolle, 2012)
Steensel, A. van, Edelen in Zeeland: macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Hilversum, 2010)
Sterre, D. van der, Zeer aanmerkelijke reysen gedaen door Jan Erasmus Reining, meest in de West-Indiën en ook in veele andere deelen des werelds, waar in kortelyk verhandelt wert het geen hem van syne kintsche jaren avontuurlyk ter zee en te land tot zyn 49 jaar is voorgevallen in peryckelen zijns levens, stoute actiën, kloekmoedige uitvoeringen en victorieuse verrigtingen, met platen van J. Luikens. (Amsterdam, 1691)
Steutel, C., ‘De Waalse kerk te Vlissingen of de l'Eglise Wallonne de Flessingue van 1572 tot 1825’ in: Den Spiegel 26, 2 (Vlissingen, 2008)
Steutel, K., ‘Het gerenoveerde stadhuis’ in: A. Meerman, W. Hofman, K. Steutel, A. Tramper, Slopen of niet, de stadhuizen van Vlissingen (Vlissingen, 2005)
Stichting decreet-concreet, Made in Vlissingen (Middelburg, 2013)
Swalue, E.B., De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje (Amsterdam, 1846)
Teellinck, W., Den Christeliicken Leytsman, aen-wijsende de Practijke der Warer bekeeringje/ omder de gelegenheyt van eenen Religieusen vasten biddach voor ghestelt. (Middelburg, 1618)
Teellinck, W., Noodtwendigh Vertoogh, Aengaende den tegenwoordighen bedroefden Staet van Gods wolck. Waer-Inne Ghetrouwelijck aenghewesen wort, in wat swaricheyt ende vervallinghe wy ghekomen zijn, in wat perijckel wy noch staen, met de noodighe remedien, om ons verderf te verhoeden. Hier is by ghevoeght een korte Verclaringhe van des Autheurs ghevoelen, over het stuck vanden Sabbath (Rotterdam, 1647)
Tideman, B.J., Het materieel der Koninklijke Nederlandsche Marine, gelijk het is en gelijk het zijn moet (Amsterdam, 1862)
Tirion, I., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden (Amsterdam, 1753, 2 delen)
Toorenenbergen, J.J. van, 1566-1572 Vaderlandsche herinneringen (Rotterdam, 1872)
Tramper, A., ‘Michiel de Ruyter op een voetstuk’ in: Zeelandboek 10 (Middelburg, 2006)
Tramper, A. C., Wikky Plas-van Rijsoord, Zeven eeuwen Sint Jacobskerk (Vlissingen, 1998)
Tramper, A.C., Slaven in Zeeuwse handen. Reilen en zeilen van een slavenschip in de tweede helft van de achttiende eeuw (Masterthesis Maritime History, European Expansion and Globalisation, UvL, Faculteit der Geesteswetenschappen, niet uitgegeven) (Leiden, 2010)
Tramper, A.C., ‘Belgische vluchtelingen in Vlissingen tijdens de Eerste Wereldoorlog’ in: Den Spiegel 18, 3 (Vlissingen, 2000)
Tramper, A.C., ‘Een Franse kaart van de Westerschelde’ in: A.P. de Klerk (red.) Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten (Utrecht, 2002)
Tramper, A.C., ‘Een stadspaleis als raadhuis 1733-1986’ in: A. Meerman, W. Hofman, K. Steutel, A. Tramper, Slopen of niet: de stadhuizen van Vlissingen (Vlissingen, 2005)
Tramper, A.C., ‘Vlissingen havenstad’ in: A.P. de Klerk (red.) Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten (Utrecht, 2002)
Trimpe Burger, J.A., ‘Het kasteel van West-Souburg, het latere slot Aldegonde’ in: Zeeuws Tijdschrift 22-2 (Middelburg, 1972)
Trimpe Burger, J.A., The Islands of Zeeland and South Holland in Roman Times in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg. 23, 1973, 135-148 (Amersfoort, 1973)
Trimpe Burger, J.A., ‘Oost-Souburg, Province of Zeeland: A Preliminary Report on the Excavations of an Ancient Fortress (1969-1971)’ in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 23 (Amersfoort, 1973)
Tromp, A.E., ‘Geschiedkundig overzigt van den aanleg en de gemaakte veranderingen aan het dok der marine te Vlissingen en de daar voor liggende groote zeesluis, met vermelding van belangrijke bijzonderheden der constructie en andere’ in: Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde (Amsterdam, 1851)
Unger, R.W., Dutch Shipbuilding before 1800 (Amsterdam, 1978)
Unger, R.W., ‘The Netherlands Herring Fishery in the Late Middle Ages: The False Legend of Willem Beukelszoon of Biervliet’ in: Viator, 9 (Los Angeles, 1978)
Unger, W.S., De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572 (Den Haag, 1939)
Unger, W.S., Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd (Den Haag, 1926, 3 delen)
Unger, W.S., Geschiedenis van Middelburg in omtrek (Middelburg, 1966)
Unger, W.S., J.J. Westendorp Boerma, ‘De steden van Zeeland’ in: Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg, 1955)
Utrecht Dresselhuis, J. A., Wandelingen door Walcheren (Middelburg, 1842)
Veen, P.A.F. van, N. van der Sijs, Van Dale Etymologisch woordenboek (Utrecht, 1997)
Ven, J. van de, Vlissingen, O.L. Vrouw op 't Stokske (Amsterdam, 2010)
Verburg, M.C., ‘De geografische geledingen van Vlissingen en de zeehaven’ in: Zeeuws Tijdschrift 22-2 (Middelburg, 1972)
Verburg, M.C., Zeeland 1940-1990: economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie (Vlissingen, 1996)
Verdonk-Rodenhuis, A., ‘De vaart op de Schelde tijdens de Eerste Wereldoorlog’ in: Den Spiegel 18, 3 (Vlissingen, 2000)
Verhaeghe, F., ‘Middeleeuwse vissersgemeenschappen en hun materiële cultuur: vragen en probleemstellingen’ in: M. Pieters, F. Verhaeghe, G. Gevaert, J. Mees, J. Seys, Colloquium: Fishery, trade and piracy - Fishermen and Fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, VLIZ Special publication 15, IAP-rapport 13 (Oostende, 2003)
Verhees-Van Meer, J.Th.H., De Zeeuwse kaapvaart gedurende de Spaanse successieoorlog 1702-1713 (Middelburg, 1986)
Verhoog, J., J. van der Hulst, Luctor et emergo. 125 jaar Koninklijke Schelde 1875-2000 (Vlissingen, 2001)
Vieu-Kuik, H.J., Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift De Rapsodist (1770-1772) (Groningen, 1956)
Vieu-Kuik, H.J., ‘Elisabeth Wolff en de droom der revolutie’ in: De Gids 1971 (Amsterdam, 1971)
Vlaenderen, P. van, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Vlissegem (Brussel, 2002)
Vliet, A.P. van der, Vissers in oorlogstijd: De Zeeuwse visserij in de jaren 1568-1648 (Middelburg, 2003)
Vloten, J. van, Het leven en de uitgelezen verzen van Elizabeth Wolff-Bekker (Schiedam, 1866)
Vloten, J. van, Nederlandsche geschiedzangen naar tijdsvolgorde gerangschikt en toegelicht (Amsterdam, 1852 en 1864, 2 delen)
Vries, J. de, A. M. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam, 1995)
Vries, S. de, History van Barbarijen en deszelfs zeerovers (vertaling van de Franse pater Pierre Dan uit 1637 (Amsterdam, 1684)
Vries, S. de, Elseviers Historische Schoolatlas (Amsterdam 1963)
Vrijman, L.C., Kaapvaart en zeeroverij (Amsterdam, 1938)
Vrolikhert, G., Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de hervormde Leeraren, die sedert den Afval van Spanjen 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben (Vlissingen, 1758)
Wallenburg, L. van, ‘Van Loods tot landrot’ in: Nederlandse Historiën, 12de jaargang nr. 2 (Berkel en Rodenrijs, 1978)
Warnsinck, J.C.M., Drie zeventiende-eeuwsche admiraals: Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen (Amsterdam, 1938)
Water, J.W. te, Bericht wegens het verongelukte Oost-Indische schipWoestduin; en de reddinge der schepelingen door de gebroeders Naerebout (Middelburg, 1780)
Water, J.W. te, Naamlysten van de edele achtbaare regereing van Vlissingen, bailjuwen, burgemeesters, schepene, raade enz. v. als mede der gedeputeerden, van wegen deze stad, in de hooge provinciale en generaliteits collegien (Middelburg, 1767)
Water, J.W. te, Plechtige inhuldiging van zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Vyfden Prins van Oranje en Nassau enz.enz.enz. als erf-heer van Vlissingen op den XXX van bloeimaand MDCCLXVI (Vlissingen, 1767)
Water, J.W. te, Tweede eeuw-feest van de vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van grasmaand MDLXXII, in eene openbaare redenvoeringe gevied den zesden van grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland (Middelburg, 1772)
Weber, M., De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (Amsterdam, 2012)
Weber, W.I.M., Hetgeen het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. De invloed van de marinewerf op Vlissingen van 1814 tot en met 1868 (doctoraalscriptie, niet gepubliceerd) (Middelburg, 1997)
Wijngaarden, P. van, N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde, afdeling Vliegtuigbouw (Eygelshoven, 2014)
Wijngaerde, A. van den, De Zelandiae Descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550 (beschreven door M.P. de Bruin) (Middelburg, 1550)
Wind, S. de, Bijzonderheden uit de geschiedenis van het strafrecht in de Nederlanden (Middelburg, 1827)
Winkelman, H.P., Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen (Vlissingen, 1873)
Witkamp, P.H., Aardrijkskundig woordenboek Nederland (Amsterdam, 1877)
Witsen Geysbeek, P.G., Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (Amsterdam, 1824)
Witte, K.W., L.L. von Münching, ‘De Stoomvaart Maatschappij Zeeland van 1875 tot 1975 in: P.W. Klein, J.R. Bruijn Honderd jaar Engelandvaart, Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Koninklijke Postvaart NV 1875-1975 (Bussum, 1975)
Woelderen, C.A. van, Vlissingen (Amsterdam, 1925)
Woelderen, C.A. van, ‘Lijst van Baljuws, Burgemeesters, Schepenen, Raden, Pensionarissen, Secretarissen en Rentmeesters van Vlissingen’ in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (Den Haag, 1948)
Woelderen, C.A. van, Nieuwjaarsrede 1945 (Vlissingen, 1945)
Woelderen, H.W. van, Woelwater. Een leven van overwinning. C.A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen 1919-1945 (Vlissingen, 1994)
Wolff, E., Beemster-winter-buitenleven (De Rijp, 1778)
Woordt, A. van der, Gedichten. Opnieuw uitgegeven en ingeleid door Victor van Vriesland (Amsterdam, 1941)
Woude, A.M. van der, ‘De demografische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden 1500-1700’ in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 5 (Bussum, 1980)
Zuidhoek, A., Held Of Schurk. Dertien Zeerovers Uit De Lage Landen (Utrecht, 2011)
Zwemer, J.P., ‘Bevolking en sociale verhoudingen’ in: Geschiedenis van Zeeland, Deel IV (Zwolle, 2014)
Zwemer, J.P., Zeeland 1945-1950. De wederopbouw van Zeeland na de oorlog (Vlissingen, 2000)
Zwemer, J.P. (red.), Zeeland 1950-1965 (Vlissingen, 2005)